فارسی دوم

فارسی‌ ‌ صفحه های ‌‌۶۵ تا‌ ۸۵ و نگارش ‌ فارسی ‌صفحه های ‌‌۵۹ تا ‌‌۸۱